Romeu PAULETA

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2023/2024

2

0

0

0

0

0

186


Karriär Statistiken

2023/2024

Atert Bissen (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

Réserves Classe 2 Série 1

2

0

0

0

0

0

186

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined